CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

SIX SIGMA

SIX SIGMA GREEN BELT

Informacje

Informacje o szkoleniu

 • 2 certyfikaty
 • 53 lekcje online
 • 8 modułów szkoleniowych
 • 3 miesięczny czas trwania szkolenia
 • Hybrydowa forma szkolenia
 • Indywidualne konsultacje z Trenerem
 • Spotkania na żywo z Trenerem
 • Testy potwierdzające zdobytą wiedzę
 • Monitorowanie postępów szkolenia

Wybierz termin szkolenia dla siebie!

Edycja V

Start szkolenia: 22.11.2022

Edycja VI

Start szkolenia: 15.02.2023

Edycja VII

Start szkolenia: II kwartał 2023

Dlaczego Six Sigma
Green Belt z LUQAM?

 • Intensywny trening wiedzy i umiejętności.
 • Prowadzący – eksperci Master Black Belt i Black Belt z bogatym doświadczeniem.
 • Możliwość dodatkowych konsultacji z Trenerem.
 • Doświadczenie w postaci przygotowania i prezentacji projektu Six Sigma Green Belt.
 • Dostęp do platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi oraz do nowoczesnej platformy wideo szkoleniowej.
 • Warsztatowa forma szkolenia wraz z licznymi case studies oraz ćwiczeniami.

Dlaczego?

Cena

 4000 zł netto+VAT 

2499 zł netto+VAT

Ceny w przypadku zniżek korporacyjnych ustalane są indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu!

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA

0 1 Wstęp do Six Sigma

 • Spotkanie otwierające z trenerem – omówienie i rozwinięcie koncepcji Six Sigma.
 • Wprowadzenie do modelu DMAIC.
 • Poznanie podstawowych pojęć statystycznych, takich jak: odchylenie standardowe, średnia, modalna i mediana, populacja, próba badawcza, hipoteza 0 i hipoteza alternatywna, błędy statystyczne.
 • Poznanie podstawowych pojęć statystycznych z zakresu Six Sigma, takich jak: karta  projektu, CTQ, rodzaje danych, gage R&R, histogram, macierz oparta na kryteriach, projektowanie eksperymentów, pilotaż, plan kontroli.
 • Role, odpowiedzialności i kompetencje osób zaangażowanych w realizację strategii Six Sigma w organizacji.
 • Omówienie warunków zaliczenia projektu Six Sigma Green Belt oraz przedstawienie zasad realizacji szkolenia.

0 2 Faza Define

 • Omówienie pierwszej fazy modelu DMAIC – dobór projektu i jego związek z celem biznesowym organizacji, wybranie zespołu projektowego, tworzenie karty projektu oraz przygotowanie mapy procesu.
 • Omówienie kryteriów wyboru projektu.
 • Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji – schemat blokowy, Value Stream Mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe.
 • Analiza przepływu – obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy.
 • Value Stream Mapping – wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.

0 3 Faza Measure

 • Omówienie drugiej fazy modelu DMAIC – zdefiniowanie stanu obecnego procesu i jego zdolności, określenie planu gromadzenia danych oraz zatwierdzenie systemu pomiarowego.
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) – cele analizy, czynniki mające wpływ na system pomiarowy, ocena systemu pomiarowego, korzyści z wykorzystania MSA w organizacji.
 • Metoda Kappa – zastosowanie, wykonywanie obliczeń, analiza i interpretacja wniosków.
 • Omówienie pojęć wykorzystywanych w Six Sigma, takich jak: dokładność, stabilność, liniowość, powtarzalność, odtwarzalność.
 • Zdolność maszyn i urządzeń oraz zdolność procesu – parametry określające zdolność, sposoby ich obliczania i interpretacja otrzymanych wyników.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności – zasady i etapy wykonywania testów R&R.
 • Wykorzystanie statystyki podczas prowadzenia projektów Six Sigma.

0 4 Faza Analyse

 • Omówienie trzeciej fazy modelu DMAIC – analiza czynników wpływających na proces i badanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy nimi.
 • Metody Problem Solving – praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych.
 • Design for Six Sigma – projektowanie nowych wyrobów lub procesów na podstawie określonych przez klienta wymagań.
 • Kreatywność w projektach Six Sigma – analiza schematów myślowych i różnic w sposobach rozwiązywania problemów w zależności od typu osobowości.
 • Praktyczne warsztaty szkoleniowe z Trenerem – praca z danymi.

0 5 Faza Improve

 • Omówienie czwartej fazy modelu DMAIC – testowanie nowych rozwiązań, pilotaż, matryce decyzyjne, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści przetestowanych rozwiązań.
 • Projektowanie eksperymentów – poszukiwanie odpowiednich parametrów procesu, w celu redukcji zmienności w procesie – techniki i przykłady wykorzystania DoE w praktyce.
 • FMEA – metoda ukierunkowana na wykrywanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania wyrobów.
 • DFMEA – analiza przyczyn i skutków wad projektu/konstrukcji i PFMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie.
 • Metoda służąca zapobieganiu błędom – Poka Yoke.
 • Poprawa wydajności i efektywności procesów dzięki wykorzystaniu metodologii Hoshin oraz przepływu jednej sztuki.
 • Jak być dobrym liderem, czyli efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja.

0 6 Faza Control

 • Omówienie ostatniej fazy modelu DMAIC – monitorowanie i kontrolowanie procesu.
 • Statystyczna kontrola procesu (SPC) – zbiór metod optymalizacji procesów i ich doskonalenie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.
 • Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.
 • Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich zastosowania.
 • 6 zasad, służących wykrywaniu braku statystycznej kontroli procesów.

0 7 Six Sigma w praktyce

 • Elementy gry szkoleniowej na żywo z trenerem.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z modelem DMAIC.
 • Case study – omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze produkcji.
 • Case study – omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze usług.
 • Robust Design – sposób projektowania produktów lub usług z uwzględnieniem czynników kontrolowanych i niekontrolowanych,.
 • Funkcja straty – obliczanie wartości straty dla organizacji, wynikającej z produkowania wyrobów niezgodnie z wymaganiami klienta.

0 8 Realizacja i obrona projektu Green Belt

 • Indywidualne konsultacje z trenerem (w formie mailowej lub spotkania online z wykorzystaniem platformy ZOOM).
 • Prezentacja i obrona projektu Green Belt przez uczestnika kursu.

PROWADZĄCY

SZKOLENIA PROWADZĄ

Łukasz Krajnik | Lean Six Sigma Black Belt

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, Six Sigma, Project Management. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach n.in Quality Managera, Lidera Projektów, Lidera Procesu. W ramach obowiązków był odpowiedzialny m.in. za inicjowanie mini-projektów zorientowanych na minimalizację strat związanych ze złą jakością, implementacje filozofii Lean Manufacturing, przeprowadzanie analiz problemów przy użyciu narzędzi Six Sigma, walidację procedur systemu zarządzania jakością.

Łukasz Krajnik | Lean Six Sigma Black Belt

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, Six Sigma, Project Management. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach n.in Quality Managera, Lidera Projektów, Lidera Procesu. W ramach obowiązków był odpowiedzialny m.in. za inicjowanie mini-projektów zorientowanych na minimalizację strat związanych ze złą jakością, implementacje filozofii Lean Manufacturing, przeprowadzanie analiz problemów przy użyciu narzędzi Six Sigma, walidację procedur systemu zarządzania jakością.

Łukasz Krajnik | Lean Six Sigma Black Belt

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, Six Sigma, Project Management. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach n.in Quality Managera, Lidera Projektów, Lidera Procesu. W ramach obowiązków był odpowiedzialny m.in. za inicjowanie mini-projektów zorientowanych na minimalizację strat związanych ze złą jakością, implementacje filozofii Lean Manufacturing, przeprowadzanie analiz problemów przy użyciu narzędzi Six Sigma, walidację procedur systemu zarządzania jakością.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Anna Banyś

+48 730 822 627 contact@opexity.com

OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Anna B. | Splast Sp. z o.o.

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, Six Sigma, Project Management. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach n.in Quality Managera, Lidera Projektów, Lidera Procesu.

Anna B. | Splast Sp. z o.o.

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, Six Sigma, Project Management. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach n.in Quality Managera, Lidera Projektów, Lidera Procesu.