Lean Six Sigma Green Belt

LUQAM we współpracy z międzynarodowym instytutem egzaminacyjnym Lean Six Sigma Academy oraz innowacyjną platformą Opexity zapraszają na szkolenie Lean Six Sigma Green Belt. Zdobądź imienne certyfikaty i odznakę Lean Six Sigma Green Belt!

Start szkolenia – IV kwartał 2024!

 

 

Adam Smith Certificate

Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt

9 dniowy program szkoleniowy Lean Six Sigma Green Belt to kilkadziesiąt godzin intensywnego treningu szkoleniowego w hybrydowej formie. Spotkania „na żywo” z Ekspertem przeplatane są interaktywnymi lekcjami na platformie szkoleniowej Opexity. Wspólnie z Ekspertami LUQAM przejdziesz przez 8 modułów szkoleniowych obejmujących filozofię Lean Management, fazy modelu DMAIC oraz narzędzia Lean i Six Sigma.

coursesCzas trwania szkolenia – 9 dni
coursesMożliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Green Belt
coursesTesty potwierdzające zdobytą wiedzę
courses3 imienne certyfikaty
courses4 spotkania na żywo z trenerem (stacjonarnie lub online)
coursesIndywidualne konsultacje z trenerem
coursesHybrydowa forma szkolenia
courses105 lekcji online z prowadzącym
coursesDostęp do wskaźników i wyników z testów w czasie rzeczywistym

Dla kogo adresowane jest szkolenie?

/01
Kierownicy obszarów produkcyjnych i magazynowych
/02
Obecni i przyszli liderzy zespołów projektowych, przyszli kandydaci na Black Belts
/03
Technolodzy i inżynierowie jakości, produkcji i procesów
/04
Koordynatorzy Lean, Kaizen i WCM
/05
Managerowie i kierownicy prowadzący projekty optymalizacyjne
/06
Studenci zainteresowani praktycznymi aspektami koncepcji Lean Management i Six Sigma

Czego nauczysz się biorąc udział w szkoleniu Lean Six Sigma Green Belt?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Lean Six Sigma Green Belt?

 • Prowadzący szkolenie to eksperci Lean, Master Black Belt i Black Belt z bogatym doświadczeniem.
 • Dostęp do międzynarodowej platformy e-learnigowej Opexity z materiałami szkoleniowymi i testami wiedzy.
 • Możliwość pozyskania materiałów szkoleniowych od Lean Six Sigma Academy w postaci książki w wersji papierowej lub elektronicznej (w języku angielskim).
 • Możliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Green Belt oraz legitymowania się odznaką LSSA na LinkedIn.
 • Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonania projektu Green Belt.
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Ekspertem.
 • Hybrydowa forma zajęć pozwala połączyć naukę z innymi obowiązkami.
six sigma certificates

Program szkolenia

01 Wstęp do koncepcji Six Sigma i filozofii Lean Management
 • Spotkanie otwierające z trenerem – omówienie i rozwinięcie koncepcji Lean Management i Six Sigma (na żywo).
 • Wprowadzenie do Lean – poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa, fundamentów oraz filarów Toyota Production System – Just in Time i Jidoka.
 • Metoda 5S – zastosowanie i korzyści, 5S „krok po kroku”, „Safety” jako 6 krok metody 5S, audit 5S, 5S w biurze.
 • Strategia i struktura ciągłego doskonalenia – funkcjonowanie filozofii Kaizen w życiu codziennym firmy oraz zdefiniowanie celów i odpowiedzialności pracowników w procesie doskonalenia.
 • Funkcjonowanie komórki ciągłego doskonalenia – zadania stawiane pracownikom odpowiedzialnym za system doskonalenia w firmie oraz sposoby mierzenia skuteczności tych zadań.
 • Wprowadzenie do modelu DMAIC.
 • Poznanie podstawowych pojęć statystycznych i zagadnień z zakresu Six Sigma.
 • Role, odpowiedzialności i kompetencje osób zaangażowanych w realizację strategii Six Sigma w organizacji.
 • Omówienie warunków zaliczenia projektu Six Sigma Green Belt oraz przedstawienie zasad realizacji szkolenia.
02 Faza Define
 • Omówienie pierwszej fazy modelu DMAIC – wybranie zespołu projektowego, tworzenie karty projektu oraz przygotowanie mapy procesu.
 • Omówienie kryteriów wyboru projektu optymalizacyjnego.
 • Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji – schemat blokowy, value stream mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe.
 • Analiza przepływu – obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy.
 • Value Stream Mapping – wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.
 • Value Stream Mapping, Muda Hunting – praktyczne zastosowanie narzędzi. Warsztat z trenerem (na żywo).
03 Faza Measure
 • Omówienie drugiej fazy modelu DMAIC – zdefiniowanie stanu obecnego procesu i jego zdolności, określenie systemu gromadzenia danych oraz zatwierdzenie systemu pomiarowego.
 • Analiza i ocena systemów pomiarowych (MSA) oraz korzyści z wykorzystania MSA w organizacji.
 • Metoda Kappa – zastosowanie, wykonywanie obliczeń, analiza i interpretacja wniosków.
 • Zdolność maszyn i urządzeń oraz zdolność procesu – parametry określające zdolność, sposoby ich obliczania i interpretacja otrzymanych wyników.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności – zasady i etapy wykonywania testów R&R.
 • Wykorzystanie statystyki podczas prowadzenia projektów Six Sigma.
04 Faza Analyse
 • Analiza czynników wpływających na proces i badanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy nimi, czyli trzecia faza modelu DMAIC.
 • Metody skutecznego rozwiązywania problemów jakościowych – praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi.
 • Design for Six Sigma – projektowanie nowych wyrobów lub procesów na podstawie określonych przez klienta wymagań.
 • Analiza schematów myślowych i różnic w sposobach rozwiązywania problemów w zależności od typu osobowości i poziomów kreatywności.
 • Praktyczne warsztaty szkoleniowe z trenerem – praca z danymi – spotkanie na żywo (na żywo).
05 Faza Improve
 • Testowanie nowych rozwiązań, pilotaż, matryce decyzyjne, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści przetestowanych rozwiązań.
 • Projektowanie eksperymentów – techniki i przykłady wykorzystania DoE.
 • FMEA – metoda ukierunkowana na wykrywanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić w fazie projektowania (DFMEA) oraz w fazie wytwarzania wyrobów (PFMEA).
 • Zastosowanie narzędzia Employee Performance Evaluation, które służy do motywowania, zwiększania zaangażowania i rozwijania kompetencji pracowników.
 • Poka Yoke - metoda służąca zapobieganiu błędom - przykłady wykorzystania.
 • Poprawa wydajności i efektywności procesów dzięki wykorzystaniu metodologii Hoshin oraz One Piece Flow.
 • Koncepcja szybkiego przezbrajania maszyn i urządzeń (SMED) – omówienie etapów wdrażania SMED.
 • Total Productive Maintenance (TPM) – cele i korzyści płynące z korzystania z TPM, omówienie wskaźników opisujących efektywność użytkowania maszyn oraz efektywność działu utrzymania ruchu.
 • System Kanban – omówienie zastosowania, wymagań i warunków efektywnego wykorzystania Kanban. Praktyczne przykłady tworzenia systemu sygnalizacji Kanban i supermarketów.
 • System skutecznego reagowania na problemy, omówienie zasad QRQC oraz struktury systemu QRQC.
 • Efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja w zespole.
 • Standaryzacja pracy – omówienie korzyści jakie przynosi standaryzacja oraz konsekwencji jej niestosowania, tworzenie dokumentacji i auditowanie pracy standaryzowanej.
 • Wstęp do normowania czasu pracy, tworzenie normatywów, raportowanie i rozliczanie normatywów.
 • Tworzenie, monitorowanie i zarządzanie KPI.
 • System szkoleń pracowniczych – praktyczne wskazówki jakiego rodzaju szkolenia potrzebują pracownicy i jakie szkolenia powinno się przeprowadzić, aby budować przewagę konkurencyjną na rynku.
06 Faza Control
 • Monitorowanie i kontrolowanie procesu - czyli omówienie ostatniej fazy modelu DMAIC.
 • Statystyczna kontrola procesu (SPC) – doskonalenie i monitorowanie procesów za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.
 • Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.
 • Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich wykorzystania.
 • Wykrywanie braku statystycznej kontroli procesów.
07 Wykorzystanie metod i narzędzi Lean Six Sigma w praktyce
 • Omówienie Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW) – przykłady struktury kosztów w organizacjach.
 • Gemba Walk – dlaczego warto odwiedzać obszary produkcyjne?
 • Organizacja spotkań produkcyjnych - o czym warto pamiętać?
 • Dzielenie się wiedzą w organizacji - metody przekazywania wiedzy i dobrych praktyk w organizacji.
 • Znaczenie stref komunikacyjnych oraz zarządzania wizualnego dla prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z modelem DMAIC.
 • Omówienie przykładowych projektów Six Sigma w środowisku produkcyjnym i usługowym.
 • Sposób projektowania produktów lub usług z uwzględnieniem czynników kontrolowanych i niekontrolowanych - Robust Design.
 • Obliczanie wartości straty dla organizacji, wynikającej z produkowania wyrobów niezgodnie z wymaganiami klienta.
 • Elementy gry szkoleniowej Six Sigma – spotkanie na żywo z trenerem (na żywo).
08 Egzamin końcowy i obrona projektu Green Belt
 • Egzamin końcowy Lean Six Sigma Green Belt (opcjonalnie).
 • Indywidualne konsultacje z Ekspertem (w formie mailowej lub spotkania online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting).
 • Prezentacja i obrona projektu Green Belt przez kursanta.

Autorzy szkolenia

six sigma certificates
Marcin Nakielski
Six Sigma Master Black Belt
six sigma certificates

Specjalizuje się w projektach Six Sigma, a także w narzędziach i metodach statystycznych, takich jak: SPC, MSA, DoE. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowisku Product Engineering Leader. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów Six Sigma. Prowadził inicjatywy z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Zajmował się również rozwiązywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX.

six sigma certificates
Bartłomiej Tomczyński
Ekspert w zakresie narzędzi optymalizacyjnych
six sigma certificates

Specjalista w zakresie narzędzi Lean Management, doświadczony Auditor Ligi Mistrzów 5S. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy.

Próbki szkoleniowe z platformy Opexity

Cena szkolenia

4500 zł netto + VAT

Spiesz się, ilość miejsc jest ograniczona!

Masz pytania? Zapraszamy do

kontaktu!

Nasi partnerzy

Poznaj szczegóły dotyczące szkolenia

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!